สื่อการสอน

เป็นเครื่องมือของผู้สอนที่มักใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้แก่ผู้เรียน สื่อในปัจจุบันเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง เอกสารสิ่งพิมพ์ (doc ppt pdf) ภาพ (png gif jpg) มัลติมีเดีย (swf) เสียง (wav mp3) วีดิโอ (avi mov swf mp4) รวมถึง อินเทอร์เน็ต วิกิ บล็อก และการสนทนา

Picture26.png

สื่อการสอนและเทคโนโลยีเว็บ


สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบดังกล่าวสามารถค้นหา และแบ่งปันกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ที่มีเว็บแวร์เป็นเครื่องมือในการใช้งานทุกรูปแบบWeb_2.0_elements.png
Webware
webware2.pngสื่อสังคม

แหล่งสำคัญของสื่อดังกล่าวในปัจจุบันมาจากสื่อสังคม (Social Media) และการสร้างสื่อดังกล่าวมักใช้เครื่องมือในเว็บ 2.0
Picture18.pngPicture20.pngbup.jpgเครื่องมือเว็บ 2.0


สื่อที่สร้างแล้วนิยมแบ่งปันแลกเปลี่ยนกัน โดยมีแหล่งให้บริการและเครื่องมือเว็บ 2.0 มากมาย ที่เป็นที่รู้จักและใช้กันมากได้แก่ slideshare, youtube, teachertub,e wikispaces, wikipedia, blogger, wordpress, google apps, flickr, picasa เป็นต้น
image_gallery.jpg bup2.jpg
รูปแบบของการใช้สื่อ

การนำสื่อมาใช้นั้น แบ่งลักษณะการนำมาใช้ได้ 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ
1. ใช้ในลักษณะผู้สอน/ครู เป็นศูนย์กลาง
2. ใช้ในลักษณะผู้เรียน/นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

การใช้สื่อในลักษณะผู้สอนเป็นศูนย์กลาง


แสดงได้ดังภาพที่ 1-3

tcenter.png
ภาพที่ 1 ผู้สอนใช้สื่อเพื่อบรรยายประกอบ
ที่มา: http://farm5.static.flickr.com/4153/5223783793_a2755ebabb_s.jpg

eteacher.png

ภาพที่ 2 ผู้สอนใช้สื่อมัลติมีเดีย/CAI ในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้แก่ผู้เรียน
ที่มา:http://www.jiscinfonet.ac.uk/InfoKits/effective-use-of-VLEs/intro-to-VLEs/introtovle-approaches

elearning1.gif

ภาพที่ 3 ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาสาระ และทำการสอบผ่านอินเทอร์เน็ต
ที่มา: www.learnsquare.com

จากภาพที่ 1-3 จะเห็นได้ว่าผู้สอนมีบทบาททำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประเมินผลผู้เรียน ในขณะที่ผู้เรียนรับเนื้อหาสาระจากการถ่ายทอดจากครูโดยการรับตรงและการรับผ่านทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นการเรียนในลักษณะ passive เพราะเป็นการเรียนการสอนในลักษณะผู้สอนเป็นศูนย์กลาง
กระบวนการเรียนการสอนเช่นนี้เน้นการให้ผู้เรียนได้รับเนื้อหาสาระเป็นหลักจากการถ่ายทอดของครู (ภาพที่ 4) ทำให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้ไอซีที และทักษะชีวิต น้อย เป็นโมเดลการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 20 (ภาพที่ 5)
funnel.gif

ภาพที่ 4 การเรียนที่เน้นการถ่ายทอด
ที่มา: http://www.finntrack.com/under.htm


20thmodel2.png
ภาพที่ 5 แสดงโมเดลการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 20
ที่มา: www.p21.org/
การใช้สื่อในลักษณะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น แตกต่างจากยุคที่ผ่านมา เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การใช้ชีวิตของคนยุคศตวรรษที่ 21 แตกต่างจากคนรุ่นศตวรรษที่ 20 การเปลี่ยนแปลงนี้เน้นการเรียนรู้เนื้อหาสาระตามหลักสูตร และที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการคิดและการเรียนรู้ และความรู้ความสามารถทางไอซีที ทำให้การประเมินผลลัพธ์ต้องครอบคลุมหลายด้าน นอกเหนือจากด้านเนื้อหาสาระ ดังแสดงในโมเดลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาพที่ 6)

21stmodel.png

ภาพที่ 6 โมเดลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ที่มา: www.p21.org/


Technology Enhanced Student-Centered Learning


อดีต ปัจจุบัน และอนาคต


ยุคของคนแต่ละรุ่น
คนในแต่ละรุ่น สัมผัสและใช้เทคโนโลยีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการต้องคิดกันใหม่ของการใช้สื่อการสอน และอาชีพการงานและการศึกษา
Picture21.png
ยุคสมัยของเทคโนโลยี/สื่อการสอน
การใช้สื่อการสอนมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันA Brief History of Technology in Education.
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบ่งได้เป็น 3 ระยะ

3 Phases of Educational TechnologyPhase 1: Using Technology to Present Dynamic Lessons
  • Prime example: Powerpoint presentations
  • Generally passive learning
  • Learners are consumers of information
Phase 2 – Using Technology to Access Information
  • Learners search online for answers to questions
  • More active learning
Phase 3 – Using Technology to Produce and Share Products
  • Learners move towards becoming producers of information and engage a larger audience
  • Creators of information
  • Classic example of Web 2.0 learning

=

=
เทคโนโลยีเปลี่ยน เด็กยุคใหม่ต่างจากยุคเรา การจัดการศึกษาควรเปลี่ยนจากเดิมหรือเหมือนเดิม ครูอาจารย์ผู้สอนยุคใหม่ควรเลือกใช้สื่อการสอนในโมเดลใด และจะขยับก้าวจากเฟสของการใช้จาก เฟสที่ 1 มาเฟสที่ 3 อย่างไร หากไม่ลงมือวันนี้ วันหน้าก็อาจช้าไป
I teach, therefore you learn... or do you?

ที่มา: www.p21.org/documents/title_i_conference_long_beach_ca_012907.ppt
http://honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/teachtip.htm (teaching tips)